我自中宵成转侧,忍听湘弦重理上一句 下一句

出自先秦纳兰性德的《金缕曲·亡妇忌日有感
原文翻译:
此恨何时已。滴空阶、寒更雨歇,葬花天气。三载悠悠魂梦杳,是梦久应醒矣。料也觉、人间无味。不及夜台尘土隔,冷清清、一片埋愁地。钗钿约,竟抛弃。
重泉若有双鱼寄。好知他、年来苦乐,与谁相倚。我自中宵成转侧,忍听湘弦重理。待结个、他生知已。还怕两人俱薄命,再缘悭、剩月零风里。清泪尽,纸灰起。
金缕曲·亡妇忌日有感拼音版
cǐ hèn hé shí yǐ 。dī kōng jiē 、hán gèng yǔ xiē ,zàng huā tiān qì 。sān zǎi yōu yōu hún mèng yǎo ,shì mèng jiǔ yīng xǐng yǐ 。liào yě jiào 、rén jiān wú wèi 。bú jí yè tái chén tǔ gé ,lěng qīng qīng 、yī piàn mái chóu dì 。chāi diàn yuē ,jìng pāo qì 。
zhòng quán ruò yǒu shuāng yú jì 。hǎo zhī tā 、nián lái kǔ lè ,yǔ shuí xiàng yǐ 。wǒ zì zhōng xiāo chéng zhuǎn cè ,rěn tīng xiāng xián zhòng lǐ 。dài jié gè 、tā shēng zhī yǐ 。hái pà liǎng rén jù báo mìng ,zài yuán qiān 、shèng yuè líng fēng lǐ 。qīng lèi jìn ,zhǐ huī qǐ 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

纳兰性德的诗词大全

《浣溪沙·败叶填溪水已冰》 《洞仙歌·咏黄葵》 《菊花新·用韵送张见阳令江华》 《鬓云松令·咏浴》 《菩萨蛮·隔花才歇廉纤雨》 《菩萨蛮(晶帘一片伤心白)》 《赤枣子·风淅淅》 《于中好·送梁汾南还为题小影》 《忆秦娥·山重叠》 《蝶恋花·又到绿杨曾折处》 《浣溪沙(莲漏三声烛半条)》 《菩萨蛮(朔风吹散三更雪)》 《沁园春·丁巳重阳前》 《金缕曲·亡妇忌日有感》 《临江仙(飞絮飞花何处是)》 《山花子·小立红桥柳半垂》 《蝶恋花(今古河山无定据)》 《金缕曲·亡妇忌日有感》 《南乡子(泪咽却无声)》 《采桑子(拨灯书尽红笺也)》 《浣溪沙·杨柳千条送马蹄》 《木兰词·拟古决绝词柬友》 《点绛唇(别样幽芬)》 《临江仙·丝雨如尘云著水》 《菩萨蛮·新寒中酒敲窗雨》 《河渎神·风紧雁行高》 《画堂春·一生一代一双人》 《风流子·秋郊即事》 《望江南·咏弦月》 《菩萨蛮(为春憔悴留春住)》 《山花子·小立红桥柳半垂》 《青衫湿(近来无限伤心事)》 《记征人语(边月无端照别离)》 《如梦令(木叶纷纷归路)》 《采桑子(明月多情应笑我)》 《浣溪沙(杨柳千条送马蹄)》 《采桑子·当时错》 《如梦令·万帐穹庐人醉》 《菩萨蛮·问君何事轻离别》 《一丛花·咏并蒂莲》 《菩萨蛮·朔风吹散三更雪》 《采桑子·九日》 《蝶恋花·辛苦最怜天上月》 《清平乐(风鬟雨鬓)》 《菩萨蛮·朔风吹散三更雪》 《采桑子(严宵拥絮频惊起)》 《画堂春·一生一代一双人》 《菩萨蛮·春云吹散湘帘雨》 《卜算子·新柳》 《采桑子(谁翻乐府凄凉曲)》 《生查子·鞭影落春堤》 《鹧鸪天(背立盈盈故作羞)》 《卜算子·新柳》 《鹧鸪天(别绪如丝睡不成)》 《忆秦娥·山重叠》 《于中好·送梁汾南还为题小影》 《四和香·麦浪翻晴风飐柳》 《浣溪沙(谁念西风独自凉)》 《木兰花慢·立秋夜雨送梁汾南行》 《风流子·秋郊即事》 《踏莎行·月华如水》 《四和香·麦浪翻晴风飐柳》 《减字木兰花(相逢不语)》 《眼儿媚·咏红姑娘》 《采桑子(土花曾染湘娥黛)》 《浪淘沙·夜雨做成秋》 《虞美人·曲阑深处重相见》 《琵琶仙·中秋》 《蝶恋花(又到绿杨曾折处)》 《赤枣子·寄语酿花风日好》 《蝶恋花·又到绿杨曾折处》 《采桑子(而今才道当时错)》 《山花子·风絮飘残已化萍》 《秣陵怀古·山色江声共寂寥》 《长相思·山一程》 《清平乐·孤花片叶》 《采桑子·土花曾染湘娥黛》 《采桑子·塞上咏雪花》 《菊花新·用韵送张见阳令江华》 《如梦令(纤月黄昏庭院)》 《如梦令·正是辘轳金井》 《柳枝词(池上闲房碧树围)》 《一络索·过尽遥山如画》 《浣溪沙·雨歇梧桐泪乍收》 《相见欢·落花如梦凄迷》 《生查子(短焰剔残花)》 《金缕曲·赠梁汾》 《菩萨蛮(催花未歇花奴鼓)》 《踏莎行·月华如水》 《菩萨蛮·白日惊飚冬已半》 《菩萨蛮·萧萧几叶风兼雨》 《菩萨蛮·白日惊飚冬已半》 《金缕曲·赠梁汾》 《南乡子·为亡妇题照》 《满庭芳·堠雪翻鸦》 《菩萨蛮·催花未歇花奴鼓》 《谒金门·风丝袅》 《鹧鸪天(雁贴寒云次第飞)》 《菩萨蛮(一半残阳下小楼)》 《菩萨蛮·隔花才歇帘纤雨》

金缕曲·亡妇忌日有感赏析

  这,首词是作者悼亡词中的代表作。性德妻卢氏18岁于归,伉俪情深,惜三载而逝。“抗情尘表,则视若浮云;抚操闺中,则志存流水。于其殁也,悼亡之吟不少,知己之恨尤多。”(周笃文、冯统《纳兰成德妻卢氏墓志考略》,《词学》第四辑)纳兰性德悼亡词有四十首之多,皆血泪交溢,语痴入骨。此词尤称绝唱。词从空阶滴雨,仲夏葬花写来,引起伤春之感和悼亡之思;又以夜台幽远,音讯不通,以至来生难期,感情层层递进,最后万念俱灰。此生已矣,来世为期?全词虚实相间,实景与虚拟,所见与所思,糅合为一,历历往事与冥冥玄想密合无间,而联系这一切的,是痛觉“人间无味”的“知己”夫妇的真挚情怀,它能够穿越死生,跨越时空。

  纳兰词“哀感顽艳”,“令人不能卒读”,于此可见一斑。

  严迪昌点评:纳兰性德虚年三十二岁就去世,他赋悼亡之年是二十四岁,作这阕《金缕曲》是三年祭,再过五年他自己也“埋忧地下”。卢氏卒后,他实际上是“续弦”了的,但“他生知己”之愿,“人间无味”之感,几乎紧攫他最后十年左右的心脉。词人在《采桑子·塞上咏雪花》词中有“不是人间富贵花”之句,这一令人惊悚的心音,可说是不自在、不安宁的灵魂的集中发露。卢氏这位帏内红粉知己的逝去,加深着他对“人间”的厌弃和逆反感。三年祭的悼亡心曲的重心正落在“料也觉、人间无味”上。说“也觉”,是指亡妻认同自己的感受有共识,这绝对是“知己”感,从而益坚缘结“他生”的心愿。纳兰的苦心驱笔,思路从“梦”与“醒”的对应点的转化切入。三载魂杳,是“梦”还是“醒”?“是梦久应醒矣”!那么不是梦,他此去正是“醒”,是解脱,是也醒悟到“人间无味”。如此说来,活着的转是在“梦”中,逝去的倒是大清醒!痴语写到如此程度,只觉沉痛之极,也深刻之极。上片从“不及夜台”起转出对亡妻的怜爱,钗钿约抛,自怨怨人,乃痴苦莫名难解语。于是启起下片的心祭。“他生”“缘悭”句,语痴入骨,情伤肠断,超时空的血泪交溢的内心独白,诚属惊心动魄又令人不忍卒读。“清泪尽”时“纸灰起”,是否是亡妇“年年犹得向郎圆”的知己之心的暗示或显灵?嘉庆年间词人杨芳灿在《纳兰词序》中说:其词“韵淡疑仙,思幽近鬼”,这阕词可谓是后一句范本。所谓“思幽”,实系词人将追求与失落相交融而又毫不涂饰地痛楚抽理。(严迪昌编注《元明清词》,天地出版社1997年版,第188页)

  王步高鉴赏:这是一首悼亡词,作于康熙十九年(1680)五月三十日,这一天是其妻卢氏死亡三周年的忌日。这时纳兰性德二十六岁。据徐乾学所撰《纳兰君墓志铭》载,性德之“配卢氏,两广总督、兵部尚书、都察院右都御史兴祖之女,赠淑人,先君卒。”据1977年出土的《皇清纳腊氏卢氏墓志铭》载:卢氏“年十八归……成德。康熙十六年五月三十日卒,春秋二十有一,生一子海亮。”卢氏与纳兰性德结婚时,性德二十岁,婚后三年她便去世了,但其夫妻感情深厚,今存《饮水词》,悼亡之作便占很大篇幅。纳兰性德生长富贵之家,为承平少年,乌衣公子,丧妻使他尝到人生的苦涩。这首《金缕曲》是诸悼亡之作中的代表作。

  词起得突兀:“此恨何时已?”此乃化用李之仪卜算子》词“此水几时休,此恨何时已”成句,劈头一个反问,道出词人心中对卢氏之死深切绵长、无穷无尽的哀思。自卢氏死后,纳兰性德对她的思念一直没有停止。他既恨新婚三年竟成永诀,欢乐不终而哀思无限;又恨人天悬隔,相见无由,值此亡妇忌日,这种愁恨更有增无已。“滴空阶、寒更雨歇,葬花天气”三句,更渲染出悼亡的环境氛围。“滴空阶”二句,化用温庭筠更漏子》下阕词意,温词曰:“梧桐树,三更雨。不道离情正苦。一叶叶,一声声,空阶滴到明。”能清晰听到夜雨停歇之后,残雨滴空阶之声的人,一定有着郁闷难排的心事,温飞卿是为离情所苦,纳兰容若则为丧妻之痛,死别之伤痛自然远过于生离,故其凄苦更甚。亡妇死于农历五月三十日,此时已是夏天,争奇斗艳的百花已大都凋谢,故称“葬花天气”。此处有两措辞当注意:其一明属夏夜,却称“寒更”,此非自然天气所致,乃寂寞凄凉之心境感受使然;其二是词人不谓“落花”,而称“葬花”,“葬”与“落”平仄相同自非韵律所限。人死方谓“葬”,用“葬”字则更切合卢氏之死,如春花一样美艳的娇妻,却如落花一样“零落成泥碾作尘”。如今之“葬花天气”,三年前却曾是“葬人”天气。妻死整整三年,仿佛大梦一场,但果真是梦也早该醒了。被噩耗震惊之人,常会在痛心疾首之余,对现实产生某种怀疑,希望自己是在梦境中。梦中的情景无论多么令人不快,梦醒则烟消云散。可是那有一梦三年的呢?惨痛的现实使词人不能不予以正视。妻子之死已无可怀疑,那是什么原因使她不留恋人间的生活弃我而去的呢?词人设想:“料也觉人间无味。”这句话给后世的读者留下耐人寻味的疑问。卢氏因何而死?为何她会觉得“人间无味”?为什么卢氏死后与她结婚仅三年的丈夫会留下如此之多的悼亡之作?而今日发掘出的卢氏墓志又是那样的小,(虽比较精致,却与她丞相的长媳身份不很相称?)“不及夜台尘土隔,冷清清一片埋愁地”二句承上句来,人间无味,倒不如一抔黄土,与人世隔开,虽觉冷清,却能将愁埋葬。夜台,即墓穴。埋愁地,亦指墓地。卢氏葬于玉河皂荚屯祖茔。“钗钿约,竟抛弃”二句,再从自身痛苦生发,谓你因觉人间无味而撒手归去,却不顾我俩当年白头到老的誓言,竟使我一人痛苦地生活在人间。古时夫妇常以钗钿作为定情之物,表示对爱情的忠诚。钗为古代妇女的首饰之一,乃双股笄,钿,即金花,为珠宝镶嵌的首饰,亦由两片合成。上片写词人对亡妇的深切怀念。过片则驰骋想象,设想卢氏死后的生活,使对死者的追念更深一层。

  下片开头,词人期望能了解卢氏亡故以后的情况。这当然是以人死后精神不死,还有一个幽冥的阴间世界为前提的。此亦时代局限使然,也未尝不是词人的精诚所至,自然无可厚非。“重泉若有双鱼寄。好知他、年来苦乐,与谁相依?”“重泉”,即黄泉,九泉,俗称阴间。双鱼,指书信。古乐府有“客从远方来,遗我双鲤鱼。呼儿烹鲤鱼,中有尺素书”之诗,后世故以双鲤鱼指书信。倘能与九泉之下的亡妻通信,一定得问问她,这几年生活是苦是乐,他和谁人伴。此乃由生前之恩爱联想所及。词人在另两首题为《沁园春》的悼亡词中也说:“记绣榻闲时,并吹红雨;雕栏曲处,同倚斜阳。”又曰:“最忆相看,娇讹道字,手剪银灯自泼茶。”由生前恩爱,而关心爱人死后的生活,钟爱之情,可谓深入骨髓。词人终夜辗转反侧,难以成眠。欲以重理湘琴消遣,又不忍听这琴声,因为这是亡妻的遗物,睹物思人,只会起到“举杯消愁”“抽刀断水”的作用,而于事无补。湘弦,原指湘妃之琴。顾贞观有和性德《采桑子》云:“分明抹丽开时候,琴静东厢,……孤负新凉,淡月疏棂梦一场。”由此可以看出卢氏在日,夫妇常在东厢理琴。理琴,即弹琴。捎信既难达,弹琴又不忍,词人只好盼望来生仍能与她结为知己。据叶舒崇所撰卢氏墓志,性德于其妻死后,“悼亡之吟不少,知己之恨尤多。”词人不仅把卢氏当作亲人,也当成挚友,在封建婚姻制度下,这是极难得的。词人欲“结个他生知己”的愿望,仍怕不能实现:“还怕两人俱薄命,再缘悭、剩月零风里。”词人甚至担心两人依旧薄命,来生的夫妻仍不能长久。缘悭,指缘份少;剩月零风,好景不长之意。读词至此,不能不使人潸然泪下。新婚三年,便生死睽隔,已足以使人痛断肝肠,而期望来生也不可得,这个现实不是太残酷了吗?在封建制度下,婚姻不以爱情为基础,故很少美满的,难得一两对恩爱夫妻,也往往被天灾人祸所拆散。许多痴情男女,只得以死殉情,以期能鬼魂相依。词人期望来生再结知己,已是进了一步。但又自知无望,故结尾“清泪尽,纸灰起”二句,格外凄绝。

纳兰性德简介

纳兰性德(1655-1685):为武英殿大学士明珠长子,原名成德,字容若,号楞伽山人,满族,满洲正黄旗,清初著名词人。 性德少聪颖,读书过目即能成诵,继承满人习武传统,精于骑射。在书法、绘画、音乐方面均有一定造诣。康熙十五年(进士。授三等侍卫,寻晋一等,武官正三品。 妻两广总督卢兴祖之女卢氏,赐淑人,诰赠一品夫人,婚后三年,妻子亡故,吴江叶元礼亲为之撰墓志铭,继娶官氏,赐淑人。妾颜氏,后纳江南沈宛,著有《选梦词》“风韵不减夫婿”,亡佚。纳兰性德死时,年仅三十一岁,“文人祚薄,哀动天地”葬于京西皂荚屯。有三子四女。一女嫁与骁将年羹尧。纳兰性德与朱彝尊陈维崧顾贞观、姜宸英、严绳孙等汉族名士交游,从一定程度上为清廷笼络住一批汉族知识分子。一生著作颇丰:《通志堂集》二十卷、《渌水亭杂识》四卷,《词林正略》;辑《大易集义粹言》八十卷,《陈氏礼记说补正》三十八卷;编选《近词初集》、《名家绝句钞》、《全唐诗选》等书,笔力惊人。 纳兰性德以词闻,现存349首,哀感顽艳,有南唐后主遗风,悼亡词情真意切,痛彻肺腑,令人不忍卒读,王国维有评:"北宋以来,一人而已"。 朱祖谋云:"八百年来无此作者" ,潭献云"以成容若之贵……,而作词皆幽艳哀断,所谓别有怀抱者也",当时盛传,“家家争唱饮水词,纳兰心事几人知”。《纳兰词》传至国外,朝鲜人谓“谁料晓风残月后,而今重见柳屯田”。纳兰词初名《侧帽》,后名《饮水》,现统称纳兰词。

名句类别

抒情

编者注:本文提供了我自中宵成转侧,忍听湘弦重理上一句下一句 前一句后一句,金缕曲·亡妇忌日有感拼音版 纳兰性德简介。

转载请注明:原文链接 | http://m.83366.net/ju/1621.html